Supresión da xunta de voceiros

Supresión da xunta de voceiros

O PARTIDO POPULAR VULNERA OS ACORDOS DO PLENO DE ORGANIZACIO?N ASI? COMA O REGULAMENTO ORGA?NICO DO CONCELLO, AO NEGARSE A CONVOCAR A XUNTA DE VOCEIROS PREVIA A? CELEBRACIO?N DO PLENO ORDNARIO DO MES DE MARZO.

Esta man?a? comunico?usenos que non habera? Xunta de Voceiros previa a? convocatoria do pleno ordinario do mes de marzo. Hai que lembrar que dita celebracio?n quedou establecida para antes do pleno ordinario de cada mes, mediante o acordo adoptado no pleno de organizacio?n municipal celebrado o pasado mes de xun?o, e asi? vin?a sendo habitual desde a data sinalada.

A maiores, o Regulamento Orga?nico do noso Concello establece no se artigo 14.2 que a funcio?n da Xunta de Voceiros e? a de colaborar co Alcaldi?a na elaboracio?n da orde do di?a dos plenos da Corporacio?n e a de propon?er e resolver os seus membros todas aquelas cuestio?ns e asuntos de cara?cter especial que non estando recollidas no presente regulamento poidan ser resoltas co acordo dos grupos municipais e a de coordinar os posicionamentos dos diversos grupos nos asuntos que atinxan ao funcionamento da Corporacio?n.

Mal comeza Santiago Freire ao non respectar os acordos establecidos e os regulamentos en vigor sen telos previamente modificados, actitude que evidentemente non compartimos por considerala antidemocra?tica e que so? pode ser normal para un partido coma o PP, pouco amigo da democracia e defensor da mesma so? de boquilla cando esta? na oposicio?n. Logo, cando goberna, fai xusto o contrario, coma o acontecido na man?a? de hoxe.

Supresión da xunta de voceiros