Resposta ao PSOE de Lousame en relación aos verquidos da mina de San Fins

Mapa-San-Fins
Mina San Fins (Fonte: ADEGA)

Dende o BNG de Muros-Noia vémonos na obriga de respostar ás manifestacións realizadas pola agrupación socialista do concello de Lousame nas que consideramos que realizan unha manipulación torticeira da realidade e das reivindicacións que tanto o BNG como outros partidos e colectivos e asociacións ecoloxistas levamos realizadas en relación á solicitude da Empresa TUNGSTEN SAN FINX, S.L. de autorización para a vertedura ao río Pesqueira ou rego de Rabaceiros (cunca da ría de Muros e Noia) dun caudal máximo anual de 1.159.552 m3/ano de augas residuais industriais depuradas procedentes da explotación mineira de estaño e wolframio localizada no lugar das Minas de San Fins – Vilacova, no Concello de Lousame.

Resposta ao PSOE de Lousame en relación aos verquidos da mina de San Fins

En primeiro lugar cómpre destacar que en ningún momento foron relacionadas a precaria campaña marisqueira actual coa solicitude da autorización do vertido, dado que a concesión de dita autorización non se tiña producido durante a presente campaña, por estar o correspondente procedemento administrativo aínda en curso. Alén disto, é de dominio público que os malos resultados da campaña actual son debidos aos peches por presenza de toxina e ao sistema de poxas que non está garantido un prezo mínimo digno na venda do berberecho da nosa ría, cuestións que tanto dende a Plataforma en Defensa do Mar da Comarca de Muros-Noia como dende o BNG se veñen denunciando reiteradamente.

En segundo lugar, non podemos mais que amosar a nosa sorpresa ante a seguinte afirmación, que transcribimos de xeito literal: "Tamén temos constancia de que as análises das augas que fai ADEGA son recollidas en lugares alleos á propia mina. Gustaríanos que se fixeran máis lonxe dun kilómetro da explotación para comprobar o nivel de mineráis que levan."

En maio deste ano membros de ADEGA acompañados por representantes do BNG da comarca desprazaronse até a mina de San Fins. Realizouse unha mostraxe das augas en 3 puntos: na mesma bocamina (Buenaventura), na histórica balsa de lamas de 5 hectáreas que xa se derrubara nos anos 50 do século pasado, e augas abaixo do muro desta balsa. Como afirman fontes de ADEGA as analíticas que manexa Augas de Galiza (e que figuran na documentación do proxecto) mostran que mesmo a 1,5 km augas abaixo da mina os níveis de Cd (cadmio), Cu (cobre) e Zn (cinc) disoltos sobardan os límtes máximos fixados nas Normas de Calidade Ambiental (NCA) do RD 817/2015. Semella que a agrupación socialista lousamiana descoñece a existencia deste documento, que é público. 


A propia ADEGA, logo de obtidos os resultados publicou o seguinte:
"Os resultados son consistentes cos obtidos polas analíticas en poder de Augas de Galiza e amosan níveis de Cd (cadmio, substancia perigosa e prioritaria); Cu (cobre, substancia preferente) e Zn (cinc, substancia preferente), que mesmo chegan a multiplicar por 8 (caso do cinc) os máximos establecidos nas normas de calidade ambiental (RD 917/2015). Outros metais pesados como o As (arsénico), Ni (níquel) e Pb (chumbo), amosan valores altos mais por debaixo do límite legal. Como é de esperar, obsérvase tamén unha progresiva diminución na concentración destes contaminantes dende a bocamina á balsa e finalmente ao rego, mais con todo 3 metais pesados, un deles moi perigoso e de interese prioritario (Cd) seguen estando por riba do permitido para garantir un bo estado das augas continentais. Mesmo mostraxes realizadas por Augas de Galiza a 1,5 km augas abaixo da mina, amosan aínda altos valores de Cd, Cu e Zn. Lembremos que estes metais pesados son bioacumulativos e tenden a concentrarse nos tecidos dos seres vivos ao longo de toda a cadea trófica, polo que só é cuestión de tempo que acaben provocando alteracións fisiolóxicas e mesmo xenéticas."


Todo elo sen estar a mina realizando actividades extractivas e sen terse realizado aínda o vertido de máis de 1 millón de metros cúbicos de auga que anega algunhas das galerías da mina dende hais uns 25 anos. 

En terceiro lugar, sobre a "dudabel potabilidade da auga" nesta zona, tamén son de dominio público as denuncias realizadas tanto por grupos políticos como pola propia veciñanza noiesa sobre a pésima calidade da auga por mor das escorrentías de terra e xurros  en días de choiva que enturbian a auga que sae polos grifos dos fogares noieses e que provocan que esta non sexa consumible. Os problemas existentes na captación de auga son patentes inverno tras inverno e non están directamente relacionados coa actividade mineira, alomenos no BNG non temos coñecemento de tal extremo. En relación ás augas, tamén podemos facer referencia a aquelas que recalan na ría procedentes do río Tambre, ao cal realizan verteduras uns 22 concellos que contan  cunha rede de saneamento deficitaria, así como o propio concello de Noia,  cuestión esta que xa ten denunciado o BNG, por ser todo isto causante directo do depósito de limos que acolmatan os bancos marisqueiros e que constitúen un foco de contaminación constante para o esteiro da ría, así como unha ameaza para os bancos que até o momento permanecen abertos. 

En cuarto lugar, cabe indicar que foi denunciada públicamente e en reiteradas ocasións a falta do preceptivo estudo de impacto ambiental, co cal non cabe afirmar que a empresa cumpla coa totalidade da normativa esixida.

En quinto lugar, como tamén foi feito público, o BNG levou aos distintos plenos da comarca unha moción instando aos Concellos a oporse á autorización do vertido de 1.159.552 m3/ano de augas residuais industrias ao río Pesqueira ou rego de Rabaceiros (cunca da Ría de Muros e Noia), solicitada pola Empresa TUNGSTEN SAN FINX, S.L. ao organismo Augas de Galiza; persoándose no expediente de referencia (clave: DH.V15.54967) e formulando cantas alegacións sexan necesarias a fin de evitar a autorización en cuestión. No mes de novembro o pleno da corporación municipal noiesa, presidida polo Partido Popular, aprobou por unanimidade a moción presentada polo BNG, que contou co apoio claro e expreso da agrupación socialista do Concello de Noia, que amosou  unha actitude totalmente oposta á dos socialistas de Lousame.

Dende o BNG temos claro que namentres non se cumpla con todas as medidas precisas e os sistemas de contención e de tratamento dese máis de 1 millón de metros cúbicos de augas procedentes da mina que se pretenden verter e que terán como destino final a nosa ría, da que tamén viven veciños de Lousame, seguiremos a amosar a nosa oposición a toda autorización de vertidos.


Tamén queremos expresar o noso mais absoluto rexeitamento ante a manipulación da información que se ven facendo dende a agrupación socialista lousamiana, descoñecendo e mesmo terxiversando o resultado do inxente traballo de profesionais que tiveron a ben analizar toda a documentación precisa e realizar as analíticas e os estudos necesarios. Esa manipulación, queda patente nesas expresións perante os traballadares da mina tales como "entendemos que o que desexan é "cargarse" a mina" (sic), cando do que se estivo a falar en todo momento dende os distintos colectivos ecoloxistas e partidos, e nomeadamente dende o BNG é de oposición a autorización da vertedura desas augas debido a que os estudos habidos indican que poden poñer en grave perigo os bancos marisqueiros da ría noiesa, sen pretensións nin de pechar a mina nin que se perda posto de traballo algún.

Queda patente a falta de ética por parte dalgúns á hora de defender as súas posturas, en contraposición á dos seus propios compañeiros de partido. Mais no BNG non compartimos nin admitimos esa forma de proceder. 

 

Resposta ao PSOE de Lousame en relación aos verquidos da mina de San Fins